Kaj Munk College
Klas Uur Nieuwe situatie Oude situatie
LG3ROL_2 Ma8 Vrij ROL (GKS)
1VS2 Ma1 FA (TOL) in 046 lokaal 045
1VS2 Ma5 - Ma6 LO (BAR) lokaal KMC2
1VS3 Ma1 FA (VIA) in 045 lokaal 002
1VH1 Ma1 BI (MUL) in 113 lokaal 145
1VH1 Ma5 ML (DUG) in 046 ML (DUG), ML (RTM)
1T1 Ma1 ML (COM) in 105 ML (BNT), ML (COM)
1T3 Ma3 - Ma4 LO (STR) in HV3 lokaal DT
1HM1 Ma1 - Ma2 NE (RON) in 145 lokaal 103
1HM2 Ma3 - Ma4 LO (FBA) in DT lokaal KMC1
1HM3 Ma1 - Ma2 Vrij
2VS1 Ma2 FA (VIA) in 045 lokaal 002
2VS2 Ma2 EN (VIS) in 250 lokaal 041
2VS3 Ma5 - Ma6 LO (STR) in KMC2 lokaal SPE1
2T1 Ma1 Vrij O&O (KRI)
2T2 Ma6 NE (RIJ) in 251 lokaal 049
2T2 Ma7 ML (HAA) in 251 lokaal 112
2T3 Ma5 LB (BRA) in 143 FA (KLY)
2H1 Ma3 - Ma4 LO (HAA) in KMC1 lokaal HV3
2H2 Ma5 - Ma6 TK (JHA) in 019 docent EHE
2H3 Ma7 FA (TOL) in 045 NE (RIJ)
2B1 Ma4 EN (WAA) in 049 lokaal 002
2B2 Ma2 BI (MUL) in 113 lokaal 145
2M1 Ma1 DU (BEN) in 246 lokaal 245
2M1 Ma5 NE (RIJ) in 251 lokaal 049
2M2 Ma2 EN, KBR,BGV, 048 docent BGV
2M2 Ma5 LB (SCL) in 146 lokaal 143
2M3 Ma1 - Ma2 TK (JHA) in 019 docent EHE
2M3 Ma5 BI (OOS) in 163 lokaal 116
3S2 Ma2 ML (DUK) in 151 lokaal 148
3T1 Ma1 NE (RIJ) in 250 lokaal 146
3T2 Ma3 NE (RIJ) in 250 lokaal 146
3T2 Ma6 SK, JOH,XJOO, 119 docent JOH
3T3 Ma4 NE (RON) in 145 lokaal 146
3T3 Ma6 WI (GEL) in 067 docent ROZ
3H1 Ma3 ML (DOL) in 151 NE (AKR)
3H1 Ma4 NE (AKR) in 248 ML (AKR), ML (DOL)
3H2 Ma8 ML (AKR) in 250, ML (EGM) in 250 ML (AKR), ML (EGM)
3H3 Ma4 EN (DOL) in 002 EC (KOO)
3H3 Ma7 Vrij EN (DOL)
M3AK_2 Ma6 Vrij AK (HOL), AK (XVRI)
M3AK_A Ma4 Vrij AK (POS)
M3DU_1 Ma6 Vrij DU (BEN)
M3DU_2 Ma2 Vrij DU (BEN)
M3DU_3 Ma5 Vrij DU (SNE)
M3DU_B Ma6 Vrij DU (SNE)
M3FA_3 Ma5 Vrij FA (KRT)
M3GS_2 Ma2 Vrij GS (BER)
M3GS_3 Ma5 Vrij GS (BER)
M3GS_9 Ma3 Vrij GS (RYN)
M3GS_D Ma2 Vrij GS (RYN)
M3NA_3 Ma5 Vrij NA (KRI)
M3NA_9 Ma6 Vrij NA (TPR)
M3SK_1 Ma4 Vrij SK (JOH)
M3SK_2 Ma2 Vrij SK (JOH)
M3SK_3 Ma5 Vrij SK (JOH)
M3SK_8 Ma7 Vrij SK (TPR)
M3SK_A Ma3 Vrij SK (TPR)
3M1 Ma1 - Ma8 3M beroepsoriënterende stage Les
3M2 Ma1 - Ma8 3M beroepsoriënterende stage Les
3M3 Ma1 - Ma8 3M beroepsoriënterende stage Les
3M4 Ma1 - Ma8 3M beroepsoriënterende stage Les
3M5 Ma1 - Ma8 3M beroepsoriënterende stage Les
3M6 Ma1 - Ma8 3M beroepsoriënterende stage Les
V4GS_4 Ma5 GS (WEG) in 145, GS (XPLO) in 145 GS (WEG), GS (XPLO)
V4GS_4 Ma6 GS, WEG,XPLO, 145 Vrij
4V1 Ma1 EN (KNT) in 278, 4HV/5V geen toetsen EN (KNT)
4V1 Ma2 4HV/5V geen toetsen Vrij
4V1 Ma3 NE (DEA) in 101, 4HV/5V geen toetsen NE (DEA)
4V1 Ma4 4HV/5V geen toetsen, CKV1 (WES) in 267 CKV1 (WES)
4V1 Ma5 - Ma6 4HV/5V geen toetsen Vrij
4V1 Ma7 NE (DEA) in 101, 4HV/5V geen toetsen NE (DEA)
4V1 Ma8 4HV/5V geen toetsen Vrij
4V2 Ma1 - Ma2 4HV/5V geen toetsen Vrij
4V2 Ma3 4HV/5V geen toetsen, EN (EID) in 277 EN (EID)
4V2 Ma4 - Ma6 4HV/5V geen toetsen Vrij
4V2 Ma7 4HV/5V geen toetsen, NE (HEN) in 280 NE (HEN)
4V2 Ma8 4HV/5V geen toetsen Vrij
4V3 Ma1 - Ma3 4HV/5V geen toetsen Vrij
4V3 Ma4 4HV/5V geen toetsen, NE (DEA) in 101 NE (DEA)
4V3 Ma5 - Ma7 4HV/5V geen toetsen Vrij
4V3 Ma8 4HV/5V geen toetsen, NE (DEA) in 101 NE (DEA)
H4WA_5 Ma3 WA (GEL) in 067 lokaal 279
4H1 Ma1 NE (AAN) in 049, 4HV/5V geen toetsen NE (AAN)
4H1 Ma2 4HV/5V geen toetsen, MA (HEE) in 265 MA (HEE)
4H1 Ma3 4HV/5V geen toetsen Vrij
4H1 Ma4 4HV/5V geen toetsen, EN (KNT) in 278 EN (KNT)
4H1 Ma5 4HV/5V geen toetsen, LB (AVR) in 147 LB (AVR)
4H1 Ma6 4HV/5V geen toetsen, CKV1 (RTM) in 250 CKV1 (RTM)
4H1 Ma7 4HV/5V geen toetsen, MA (HEE) in 268 MA (HEE)
4H1 Ma8 4HV/5V geen toetsen, ML (AAN) in 277 ML (AAN)
4H2 Ma1 - Ma3 4HV/5V geen toetsen Vrij
4H2 Ma4 - Ma5 4HV/5V geen toetsen, NE (ENM) in 272 NE (ENM)
4H2 Ma6 ML (ENM) in 272, 4HV/5V geen toetsen ML (ENM)
4H2 Ma7 4HV/5V geen toetsen Vrij
4H2 Ma8 EN (KNT) in 278, 4HV/5V geen toetsen EN (KNT)
4H3 Ma1 - Ma4 4HV/5V geen toetsen Vrij
4H3 Ma5 4HV/5V geen toetsen, EN (KNT) in 278 EN (KNT)
4H3 Ma6 4HV/5V geen toetsen, NE (VOS) in 267 NE (VOS)
4H3 Ma7 4HV/5V geen toetsen, CKV1 (RTM) in 250 CKV1 (RTM)
4H3 Ma8 4HV/5V geen toetsen, NE (VOS) in 272 NE (VOS)
4H4 Ma1 - Ma2 MA (QUI) in 268, 4HV/5V geen toetsen MA (QUI)
4H4 Ma3 - Ma8 4HV/5V geen toetsen Vrij
4H5 Ma1 - Ma3 4HV/5V geen toetsen Vrij
4H5 Ma4 EN (EID) in 277, 4HV/5V geen toetsen EN (EID)
4H5 Ma5 - Ma7 4HV/5V geen toetsen Vrij
4H5 Ma8 4HV/5V geen toetsen, ML (DIN) in 174a ML (DIN)
4H6 Ma1 - Ma3 4HV/5V geen toetsen Vrij
4H6 Ma4 4HV/5V geen toetsen, EN (LAH) in 004 EN (LAH)
4H6 Ma5 4HV/5V geen toetsen, NE (HEN) in 280 NE (HEN)
4H6 Ma6 - Ma8 4HV/5V geen toetsen Vrij
4H7 Ma1 4HV/5V geen toetsen, NE (VOS) in 275 NE (VOS)
4H7 Ma2 - Ma3 4HV/5V geen toetsen Vrij
4H7 Ma4 4HV/5V geen toetsen, ML (EGG) in 279 ML (EGG)
4H7 Ma5 4HV/5V geen toetsen, NE (VOS) in 267 NE (VOS)
4H7 Ma6 - Ma8 4HV/5V geen toetsen Vrij
4H8 Ma1 - Ma3 4HV/5V geen toetsen Vrij
4H8 Ma4 MA (QUI) in 268, 4HV/5V geen toetsen MA (QUI)
4H8 Ma5 - Ma6 4HV/5V geen toetsen Vrij
4H8 Ma7 - Ma8 LO (KOL) in KMC1, 4HV/5V geen toetsen LO (KOL)
M4ML_SNE2 Ma8 Vrij ML (SNE)
4M2 Ma2 Vrij NE (KLG)
5V1 Ma1 - Ma2 4HV/5V geen toetsen Vrij
5V1 Ma3 CKV1 (WES) in 267, 4HV/5V geen toetsen CKV1 (WES)
5V1 Ma4 4HV/5V geen toetsen, LB (AVR) in 147 LB (AVR)
5V1 Ma5 - Ma6 4HV/5V geen toetsen, LO (KOL) in KMC1 LO (KOL)
5V1 Ma7 - Ma8 4HV/5V geen toetsen Vrij
5V2 Ma1 - Ma2 4HV/5V geen toetsen Vrij
5V2 Ma3 4HV/5V geen toetsen, EN (KNT) in 278 EN (KNT)
5V2 Ma4 NE (HEN) in 280, 4HV/5V geen toetsen NE (HEN)
5V2 Ma5 - Ma6 4HV/5V geen toetsen, LO (FBA) in HV3 LO (FBA)
5V2 Ma7 4HV/5V geen toetsen, CKV1 (WES) in 267 CKV1 (WES)
5V2 Ma8 4HV/5V geen toetsen Vrij
5V3 Ma1 - Ma2 4HV/5V geen toetsen Vrij
5V3 Ma3 - Ma4 4HV/5V geen toetsen, LO (PLE) in KMC2 LO (PLE)
5V3 Ma5 4HV/5V geen toetsen, NE (DEA) in 101 NE (DEA)
5V3 Ma6 4HV/5V geen toetsen, CKV1 (WES) in 268 CKV1 (WES)
5V3 Ma7 - Ma8 4HV/5V geen toetsen Vrij
H5WA_1 Ma3 - Ma4 WA (VOL) in 251 lokaal 067
H5WA_6 Ma8 WA (ZAV) in 251 lokaal 067
5H4 Ma4 NE (AAN) in 151 lokaal 049
5H5 Ma6 NE (AAN) in 151 lokaal 277
V6BI_3 Ma7 BI (KRO) in 113 lokaal 116